Blog gratis
Reportar
Editar
¡Crea tu blog!
Compartir
¡Sorpréndeme!
img
img

 

 

inter5retacion
Blog de inter5retacion

img
img

Правилник магистри

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE

ПРАВИЛНИК
за приемане на студенти в Софийския университет "Св. КлиментОхридски" за
образователно-квалификационната степен "магистър"
през учебната 2008/2009 г.

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1) С този правилник се определят условията заприемане на български граждани и граждани на държави от Европейския съюз иЕвропейското икономическо пространство, завършили висше образование заобучение, за образователно-квалификационната степен „магистър“ в Софийскияуниверситет „Св. Климент Охридски“.
           (2) Заобразователно-квалификационната степен „магистър“ могат да кандидатстват лица,завършили висше образование и притежаващи образователно-квалификационна степен“професионален бакалавър”, „бакалавър“ или „магистър“.
Чл.2. (1) Обучението в магистърската степен се организира в магистърскипрограми, които:
           1. Профилирати задълбочават подготовката в съответствие с придобитата специалност наобразователно-квалификационна степен „бакалавър“;
           2. Даватдопълнителна широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка за придобилитевисше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или„магистър“ по друга специалност.
           3. Лицата,придобили образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър” могатда продължат образованието си в образователно-квалификационна степен “магистър”само в същото професионално направление.
Чл.3. Кандидатстването и приемането на студенти в образователно-квалификационнатастепен „магистър“ се извършва на основание Закона за висше образование иНаредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование пообразователно- квалификационни степени.
Чл.4. За учебната 2008/2009 година места за прием на студенти вобразователно-квалификационната степен „магистър“, са както следва:
           1. Места,субсидирани от държавата – те се утвърждават от Министерския съвет.
           1.1. Съгласночл. 38 от Правилника за приемане на студенти в Софийския университет „Св.Климент Охридски“ през учебната 2008/2009 година, незаетите след окончателнотокласиране места остават за обучение на студенти заобразователно-квалификационната степен „магистър“ за същите професионалнинаправления и форми на обучение.
           2. Места заобучение срещу заплащане. Броят на местата за прием на студенти за обучениесрещу заплащане се определя предварително от деканските ръководства насъответните факултети и се утвърждава от Ректора.
           3. Местата пот.т. 1 и 2 се разпределят по специалности и форми на обучение.
Чл.5. Разпределените по специалности, магистърски програми и форми на обучениеместа за прием (включително местата, субсидирани от държавата и местата заобучение срещу заплащане) се обявяват от факултетите.
Чл. 6. (1) Приемането на студенти за образователно-квалификационната степен„магистър“ за места, субсидирани от държавата, се извършва чрез конкурсенизпит.
           (2) Графицитеза провеждане на изпитите, резултатите и класиранията се обявяват отсъответните факултети.
           (3)Конкурсните изпити се провеждат по предварително изготвени от факултетитепрограми.
Чл.7. Правото за обучение срещу заплащане ползват лицата, завършили висшето сиобразование с успех, регламентиран в Закона за висше образование. По решение нафакултетните ръководства, приемането на тези кандидати може да се извършва ибез конкурсен изпит.
Чл.8. За определени магистърски програми факултетите могат да поставят идопълнителни условия за подбор на кандидатите.
Чл.9. (1) Обучението в магистърската степен се извършва в редовна и/или задочнаформа в зависимост от утвърдените места за прием.
           (2) По времена обучението си студентите, приети в места, субсидирани от държавата, заплащатсеместриална такса, утвърдена от Министерския съвет (
Приложение1).
           (3)Студентите, приети за обучение срещу заплащане, внасят семестриална такса (
Приложение2).
Чл.10. Класирането на кандидатите се извършва по низходящ ред на състезателниябал и по реда на посочените специалности, магистърски програми и форми наобучение в съответния факултет и в съответствие с предварително обявените местаза прием (субсидирани от държавата и за обучение срещу заплащане), а не покатегории – мъже / жени.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Чл.11. За обучение в образователно-квалификационнатастепен „магистър“ могат да кандидатстват лица, отговарящи на следните условия:
              1.Да имат завършено висше образование и да притежаватобразователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“, “бакалавър” или„магистър”.
              1.1.Лица, притежаващи образователно-квалификационна “професионален бакалавър” иматправо да кандидатстват за обучение в магистърски програми само в същотопрофесионално направление.
              2.Кандидатстващите за обучение срещу заплащане трябва да имат успех от дипломатаза завършено висше образование не по-нисък от добър (4,00). Средният успех сеизчислява на базата на средния успех от семестриалните изпити и успеха отдържавните изпити.
Чл.12. (1) За редовно и задочно обучение могат да кандидатстват:
              1.Български граждани и граждани на Европейския съюз и Европейското икономическопространство, завършили висше образование с образователно-квалификационнастепен “професионален бакалавър”, “бакалавър” или “магистър”.
              (2)Чужденци могат да кандидатстват за обучение в магистърската степен и по реда иусловията за приемане на български граждани, ако:
              1.Имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България(постоянното пребиваване се удостоверява с документ за самоличност);
              2.Имат статут на бежанци;
              3.Са от българска народност, удостоверена съгласно нормативни актове наМинистерския съвет (Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. заосъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина).
              (3)Статутът на кандидатстващите по чл. 12, ал. (2) се удостоверява с документ засамоличност.
Чл.13. Граждани на държави извън Европейския съюз и Европейското икономическопространство, временно пребиваващи в Република България, не могат дакандидатстват по реда на този правилник, с изключение на кандидатстващите почл. 12, т. 2 и 3.
Чл. 14. Кандидатите подават документи за магистърски програми към специалностив различни факултети, ако отговарят на изискванията за съответнатамагистратура.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Чл.15. (1) Кандидатите подават лично или чрез други лицадокументи за кандидатстване в деканата на факултета, който предлага обучениетов магистърските програми по съответните специалности в следните срокове:
              1.За магистърските програми, започващи от зимния семестър – от 15 до 26 септември2008 г. (възможно е до второ класиране да се подават документи за платенатаформа на обучение, ако приема в съответната магистърска програма е само подокументи).
              2.За магистърските програми, започващи от летния семестър – от 1 до 10 февруари2009 г.
              (2)Кандидатите подават следните документи:
              1.Молба до Ректора по
образец.
              2.Оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование. Оригиналнатадиплома се връща веднага след сверяване с копието. Кандидатите трябва да сазавършили легитимни висши училища.
              2.1.В случай че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо,кандидатът подава академична справка-оригинал (или нотариално заверено копие),в която да са отразени средният успех от семестриалните изпити с хорариума начасовете по отделните дисциплини и успехът от държавните изпити.
              2.2.Кандидати, завършили Софийския университет „Св. Климент Охридски“, на коитоиздаването на дипломата за висше образование е предстоящо, се допуска дапредставят приложението към дипломата, заверено с печат на отдел „Студенти“ къмфакултета.
              2.3.Завършилите небългарски висши училища представят удостоверение отМинистерството на образованието и науката за признатаобразователно-квалификационна степен и легализирано, преведено и завереноприложение на дипломата с всички учебни дисциплини и оценки. Кандидатитепредставят оригиналната диплома за висше образование и ксерокопие. Следсверяване с копието, оригиналната диплома се връща на кандидата. Кандидати,непредставили удостоверение от МОН не се допускат до участие в конкурса.
              3.Квитанция за платена такса за участие в конкурса в размер на 20 лв. за всекиизпит.
От такса за кандидатстване се освобождават: лица с трайни увреждания и намаленаработоспособност 70 и над 70 на сто; военноинвалиди, кръгли сираци (до25-годишна възраст) и майки с три и повече деца.
              (3)Подадените документи важат едновременно за всички магистърски програми врамките на един факултет, ако са точно попълнени и кандидатът отговаря напоставените условия.
Чл.16. (1) Деканското ръководство на всеки факултет назначава с вътрешназаповед комисия, която проверява документите на кандидатите да  отговарятна държавните изисквания за съответната специалност, професионално направлениеи на настоящия правилник. Кандидати, които не отговарят на условията не се допускатдо участие в конкурса.
              (2)При разглеждане на документите на кандидатите вътрешната комисия трябва да сесъобразява с изискванията на Закона за висше образование, Наредбата задържавните изисквания за придобиване на висше образование пообразователно-квалификационни степени, с настоящия правилник и с приетите отАкадемическия съвет учебни планове.

СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИЗПИТИ

Чл.17. (1) Кандидатстващите за местата, субсидирани отдържавата полагат състезателни изпити по предварително изготвени от факултетитепрограми.
              (2)Факултетите си запазват правото да провеждат приемни изпити и за кандидати заобучение срещу заплащане.
Чл.18. Състезателните изпити се организират и провеждат от съответния факултетсъгласно обявени графици. При провеждането на писмените изпити за квестори иоценители могат да бъдат определяни само лица, заемащи щатни длъжности вУниверситета.
Чл.19. Изпитите се провеждат от комисии, определени с вътрешна заповед отДекана на факултета. За всеки изпит задължително се съставя оценителенпротокол, които задължително се подписва от двамата проверители и арбитър (акоима арбитрирани работи).
Чл.20. (1) Писмените работи се проверяват и оценяват анонимно от двамапроверители.
              (2)В случай че разликата в оценките на двамата проверители е до 0.50, крайнатаоценка е средноаритметична между двете оценки.
              (3)Писмени работи, при които разликата в оценките е повече от 0.50, се дават наарбитър.
              (4)Кандидати с анулирани работи се лишават изцяло от участие в конкурса.
Чл.21. Устните изпити се провеждат от тричленни комисии и се оценяват с точностдо 0.25. Оценката на комисията е окончателна.
Чл.22. Резултатите от изпитите се обявяват от факултетите.
Чл.23. Резултатите от изпитите са окончателни и важат за класирането само вгодината на кандидатстване.

СЪСТЕЗАТЕЛЕН БАЛ И КЛАСИРАНЕ

Чл.24. Състезателният бал се формира като:
              1.Сума от оценката от конкурсния изпит и средноаритметичната оценка от дипломатаза висше образование (среден успех от семестриалните изпити и среден успех отдържавните изпити).
              2.По решение на Факултетните съвети може да се допълва и конкретизирабалообразуването.
              3.Сума от средния успех от семестриалните изпити и средния успех от държавнитеизпити от дипломата за висше образование – за кандидати за обучение срещузаплащани без конкурсен изпит.
              4.Не образуват състезателен бал и не участват в класирането кандидати, които неотговарят на изискванията на настоящия правилник.
Чл.25. (1) Класирането се извършва поетапно по низходящ ред на състезателниябал и по реда на посочените специалности, магистърски програми, основание(държавна субсидия и/или обучение срещу заплащане) и форми на обучение и всъответствие с утвърдените места за прием на студенти.
              (2)В първия етап на класирането участват кандидати за места, субсидирани отдържавата. Въз основа на предложенията на факултетите за класиране накандидатите се издава обща заповед за записване на новоприетите магистранти.
              (3)Вторият етап на класиране е окончателен. В него участват кандидати заосвободени от първия етап места, субсидирани от държавата и кандидатите заобучение срещу заплащане.
              (4)При равен състезателен бал приоритет имат кандидати, завършили висшето сиобразование в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
Чл.26. (1) В първия етап участват само кандидатстващите за места, субсидираниот държавата. За издаване на заповед за записването на класираните кандидати,факултетите представят в Учебен отдел в срок до 10.10.2008г. следнитедокументи:
              1.Молбите и документите на класираните кандидати, заедно с придружително писмо;
              2.Копие от протоколите с резултатите от конкурсните изпити;
              3.Копие от заповедта за вътрешната комисия за провеждане на конкурса;
              4.Копия от протоколи от заседания на Факултетски съвет за удостоверяване наконкретни решения.
              (2)В срок до 16.10.2008 г. Учебен отдел издава обща заповед за записване накласираните кандидати.
              (3)Класираните кандидати трябва да се запишат в съответната магистърска програмана 17, 18 и 20.10.2008 г. В случай че даден кандидат е класиран в две илиповече магистърски програми, в рамките на срока трябва да се запише само в еднаот тях.
              (4)Новоприети студенти, които не са се записали в определения срок, губят праватаси.
Чл.27. (1) Вторият етап на класиране е окончателен. В срок до 24.10.2008 г.факултетите представят в Учебен отдел предложение за класиране на кандидати заосвободени от първия етап места, субсидирани от държавата и за кандидатите заобучение срещу заплащане. Не се попълват места за обучение срещу заплащане, акоса останали неусвоени места, субсидирани от държавата.
              (2)В срок до 31.10.2008 г. Учебен отдел издава обща заповед за записването накандидатите от втория етап на класирането. За издаването на заповедтафакултетите представят отбелязаните в чл. 26, ал. 1, т.т. 1, 2, 3 и 4документи.
              (3)Новоприетите от втория етап на класирането магистранти се записват вмагистърската програма в петдневен срок от датата на издаването на заповедта.
Чл.28. (1) За начало на учебната година за образователно-квалификационнатастепен „магистър“ се счита началото на м. ноември 2008 г.
              (2)При започването на учебната година деканските ръководства представят в Учебенотдел списък с имената на ръководителите на магистърските програми къмспециалностите във факултета.
Чл. 29. При прием на студенти за обучение в магистърски програми, започващи отлетния семестър, факултетите спазват описаната в чл. 26 и 27 последователностна процедурата.

ЗАПИСВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ

Чл.30. (1) Записването на новоприетите студенти се извършвавъз основа на издадена от Ректора заповед за записване в магистърската програмакъм съответната специалност при спазване на сроковете, посочени в чл. 26 и 27.
              (2)Кандидатите се информират лично в съответните факултети за резултатите от конкурсаи сроковете за записване.
              (3)Новоприети студенти, незаписали се в определените срокове, губят правата си.
Чл.31. (1) При записването си новоприетите студенти представят:
              1.Оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование (бакалавърска илимагистърска степен). Оригиналната диплома се връща веднага след сверяване скопието.
              1.1.В случай че издаването на дипломата е предстоящо, кандидатът представяакадемична справка-оригинал, в която да са отразени средният успех отследването и успехът от държавните изпити.
              2.Документ за самоличност (лична карта).
              3.Комплект документи за записване на новоприети студенти.
              4.Три снимки с формат 4/6 сантиметра.
              5.Квитанция за платена семестриална такса за обучение.
              5.1.При напускане преди началото на учебната година, срещу представяне наоригиналната квитанция се възстановяват 90% (деветдесет на сто) от внесенататакса.
              5.2.След започване на учебната година внесената семестриална такса не севъзстановява.
              (2)Студентите, приети за обучение срещу заплащане вобразователно-квалификационната степен „магистър“, сключват при записването сидоговор за обучение.
Чл.32. В срок до 12.11.2008 г. факултетите представят в Учебен отдел поимененотчет на записаните магистранти.
Чл.33. (1) Всеки класиран и записал се студент може да се обучава само в еднамагистърска програма по държавна поръчка.
              (2)След записването си студентът няма право до края на обучението си да променявида на магистърската програма и основанието за приемане.
              (3)При желание от страна на студента, показал отличен успех след първи семестър,при магистърски програми с продължителност повече от два семестъра, с решениена Факултетския съвет, студентът може да завърши обучението си по индивидуаленплан.
Чл.34. (1) Ако избралите дадена магистърска програма са не по-малко от 6 душисе признава пълна натовареност.
              (2)При обучение на групи с по-малък от 6 на брой студенти, натовареността напреподавателите се редуцира съгласно таблицата.

Коефициент на редукция при отчитане на учебните занятия:

6 и повече

5

4

3

2

1

1,0

0,8

0,6

0,5

0,3

0,2

              (3)Приемът на студенти и провеждането на обучение с по-малко от 6 става сконкретно решение на Факултетския съвет. Копие от решението на ФС се представяв Учебен отдел за удостоверяването на всеки конкретен случай и магистърскапрограма преди издаването на заповед за записване на новоприетите студенти.
Чл.35. (1) Деканското ръководство на съответния факултет, който осъществяваобучението по магистърската програма, се задължава да организира и проведеобучението в съответствие с приет и утвърден от Академическия съвет учебен плани при спазване на Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висшеобразование по образователно-квалификационни степени.
              (2)За придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ следпридобита степен „бакалавър“ по същата специалност учебният план трябва дапредвижда не по-малко от 60 кредита за една учебна година, 30 за семестър, като15 от тях са за успешно издържан държавен изпит или защитена дипломна работа.
              (3)За придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ следпридобита степен „бакалавър“ или „магистър“ по друга специалност учебният плантрябва да предвижда не по-малко от 90 кредита при 3-семестриален срок наобучение (по 30 кредита за всеки семестър), като 15 от тях са за успешноиздържан държавен изпит или защитена дипломна работа.
              (4)За придобиване на образователно-квалификационна степен “магистър”, следпридобита образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър”,учебният план трябва да предвижда не по-малко от 120 кредита при 4-семестриаленсрок на обучение, като 15 от тях са за успешно издържан държавен изпит илизащитена дипломна работа.
Чл.36. (1) Завършването на магистърската програма става с държавен изпит илисъс защита на дипломна работа, след покриване на изискванията на програмата заобщ брой кредити.
              (2)До дипломиране се допускат студенти, изпълнили задълженията си съгласно учебнияплан и представили дипломата-оригинал за завършено висше образование собразователно-квалификационна степен “професионален бакалавър”, „бакалавър“ или„магистър“.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Кандидати за обучение заобразователно-квалификационната степен „магистър“, представили документи сневярно съдържание, направили опит да дадат невярна информация при попълване надокументите с цел да заблудят приемните комисии или ръководството наУниверситета, се отстраняват от участие в конкурса и при необходимост сеуведомява Прокуратурата. Ако неверността на документите бъде установена следприемането на кандидата за студент, той се отстранява от висшето училище,независимо от курса на обучение и се уведомява Прокуратурата.
§ 2. Неприети кандидати: кръгли сираци, лица с трайни увреждания и намаленаработоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди, майки с три и повече деца,както и близнаци, кандидатствали едновременно в Университета в едно и същопрофесионално направление и единия от тях е приет за студент, се приемат извънпланово ако са положили успешно приемните изпити.
§ 3. Учебен отдел контролира приемането и записването на студенти за обучениеза образователно-квалификационната степен „магистър“.
§ 4. На всички участници в кандидатмагистрантската кампания (преподаватели ичленове на технически комисии) се изплаща възнаграждение за положен трудсъгласно заповед на Ректора.
§ 5. За проявена недобросъвестност и неспазване на установения ред от членоветена комисиите при обработката на кандидатстудентските документи, оценяването написмените работи и записването на новоприетите студенти, на виновните лица сеналага дисциплинарно наказание или не се изплаща възнаграждение.

Правилникът е приет на заседание на Академическия съвет спротокол № 13 от 23.07.2008 г.

 

publicado por inter5retacion a las 15:30 · 2 Comentarios  ·  Recomendar
Más sobre este tema ·  Participar
Comentarios (2) ·  Enviar comentario
I don't even know how I ended up here, but I thought this post was good. I don't know who you are but certainly you're going to a famous blogger if you are not already ;) Cheers!| ???? http://surgerytop.com/%EB%B9%85%ED%86%A0%EB%A6%AC%EC%95%84-%EC%B5%9C%EA%B0%95%EC%B0%BD%EB%AF%BC-%EC%97%B4%EC%95%A0-%EC%BB%A4%ED%94%8C-%EC%A6%9D%EA%B1%B0%EB%93%A4
publicado por ????, el 26.03.2013 00:20
Saved as a favorite, I like your blog!
publicado por ?????, el 27.03.2013 11:14
Enviar comentario

Nombre:

E-Mail (no será publicado):

Sitio Web (opcional):

Recordar mis datos.
Escriba el código que visualiza en la imagen Escriba el código [Regenerar]:
Formato de texto permitido: <b>Negrita</b>, <i>Cursiva</i>, <u>Subrayado</u>, <li>· Lista</li>
img
.Sobre mí
FOTO

Inter Pretacion» Ver perfil

img
.Calendario
Ver mes anterior Enero 2023 Ver mes siguiente
DOLUMAMIJUVISA
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
img
.Buscador
Blog   Web
img
.Tópicos
» 10471072 10761072 108910841077 10801085109210861088108410801088107210851080 (2)
» 105410891085108610741080 10851072 1087108810721074108610901086 (9)
» América Latina (1)
» glosarios (5)
» info (1)
» países y capitales (1)
» UE (1)
» Vocabulario (10)
img
.Nube de tags [?]
img
.Secciones
» Inicio
img
.Enlaces
» UE
» Radio Nacional Española
img
.Más leídos
» Правилник магистри
» Derecho administrativo
» Derecho mercantil
» EXPRESIONES con las partes del cuerpo
» Fútbol
» Glosario culinario
» Glosario de seguridad y defensa
» Glosario diplomático
» Medicina
» México
img
.Se comenta...
» Medicina
3 Comentarios: Tom Kingsley, CESAR ESPINOZA, alicia
» Правилник магистри
2 Comentarios: ?????, ????
» La política
1 Comentario: Gloria
» El deporte
1 Comentario: Gloria
» Países y capitales
1 Comentario: Jorge Aguirre
img
.noticias EL PAIS
img img
FULLServices Network | Blog gratis | Privacidad